Tag Archives: gagauz dili

Ana dili yortusu için

1322478361_dili-gagauz 2013 yıldan beeri Gagauziyada kutlanêr Ana dili günü. Bu yortuyu Halk Topluşu kararladı kutlamaa çiçek ayının 27-dä, açan kutlanêr Ay-Boba Mihail Çakirin duma günü. Taa ileri Gagauz yazısı günü bakılardı orak ayının 30-da, açan Moldova SSR kuvetleri kablettilär karar gagauz dilinin kiril temelli alfabeti için.

Kimisi benmeer, ani Ay-Bobanın duma gününü hem Ana dili yortularını topladılar, kimisi sä deer, ani taa ii bu yortuyu kutlamaa ilkyazın, açan uşaklar taa üürenerlär. İki tarafın da kendi dooruluu var. Ama bän isteerim bakalım, neçin çiçek ayının 27 ayırıldı. Continue reading →

«Hakikatın sesi» — 2017 sürmäk ayı — № 29

%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0-hs-new-lat

Bu ayın nomerindä okuyun:

 • Saatlar teksti aprobaţiya için internettä yayınnandı
 • Gagauzça annatma yarışması
 • Redaktorun köşesi: Uzlaşma (V. Kopuşçu)
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Türkiyada gagauz literaturası
 • Folklor sedefleri: Kamçı
 • Bitki pazar (N. Esir)
 • Uyumaa (K. Koçan)
 • Ana dilim-tatlı bal: S. Ekonomov, A. Kristova, L. Tolmaç
 • Gagauzça dua: Altınaazlı İoanın liturgiyası, Evangeliya Matfeydän
 • Haberlär

Unutmayın, ani gazeta geçirer annatma yarışması. 18 yaşından büüklerdän bekleeriz triller hem detektiv. Taa ileri yayınnanmamış annatmalar olsun, bir kişidän maksimum 3 annatma.

HS-29 (2017-3)

Kiyatlaşma

%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%bd

Larina:

Seni gördüm – uruldum,

Aalemä bakamadım,

Bozuldu akıl kodum,

Bişey dä yapamadım.

 

Kalbimä oldun sancı,

Okunu saplamadaan,

Aalemä oldum kancık,

Maskaralık yapmadaan.

 

İlk buluşma dadını

Hiç dä unudamadım,

Senin tatlı adını

Birtürlü dadamadım.

 

Daymalar senin olmaa

Söz verdim, atılmadım,

Geldilär satın almaa,

Genä dä satılmadım.

 

İki guguş olarak

Kaçalım, uçarkana,

Gök kublesindä orak

Bizlerä bakarkana.

Onegin:

Seni gördüm – unuttum,

Aklımda tutamadım,

Duygularımı suulttum,

Kimseyä bakamadım.

 

Kalbimi yaptım kalä,

Ani kimsey girmesin,

Kitledim onu ölä,

Ani sevda bilmesin.

 

Çok olardı buluşma,

Hepsi dä bakışlandı,

Kefimä hem hoşuma

Kimsey dä yakışmadı.

 

Bir seferlik sevdayı

Denedim, iirenmedim,

Sıkmadım hiç parayı

Bän, makarki beenmedim.

 

Yalnız kartal olayım,

Kimseyä baalanmadaan,

Gök kublesindä ayı

Kaşıktan ballamadaan.

Bir studentin el yazmaları: Yovçuların haydutları

1411366746_9d643d0685348a1c93b6d01fecca5b83_l

Bu haydutlar pek anılmıştı bizim küüdä, onnara Yovçu denilärdi. Bütün evdän onnar ikisi kaldıydı – iki kardaş, Vasi hem Peti, büüyü kırk-kırk bir yaşında, kardaşı da otuz ya var, ya yok. Anaları-bobaları öldüydü, kakuları da aşırıda evliydi. Bunnar sa taa küçüktän gezärdilär insannarın evlerindä, küçüü kär kapan da yapmış, birkaç yıl kapalıymış. Batüsu taa akıllıca, kendisi pek girmärdi, ama bilgi toplardı, kimdän ne var nicä çalmaa. Sora bulardılar birkaç açık aazlı genç, angıları yardım edärdilär evdän çıkarmaa malları, taa çok mal çalardılar.

Bir kerä girmişlär adamın birinä koyun çalmaa, adam da uyumazmış da çıkmış sesä. Portalardan bakmış – aşaa dooru biri kaçêr koyun omuzlarında, adam annamış, ani onun aullarından atlamış haydut, da takışmış onun ardına, baararak:

– Ver koyunu, va! Ver koyunu! Continue reading →

2016 «Hakikatın sesi» gazetasının bitki nomeri

hs-26-2016-12-lat_001

«Hakikatın sesi» gazetasının 26 nomeri tipara yollandı. Çok şükür, bu yıl gazetayı her ay çıkardık. Allah versin, ileri dooru da devam edelim, bekim dä, eniliklär katarak işimizä, ani gazeta taa çekici hem meraklı olsun.

Bitkisiz şükür ederim dostlarıma hem fikir kafadarlarıma, angıları parasız dayma yazêrlar gazeta için hem çalışêrlar gagauz dili uuruna: Petri Çebotar (dil redaktoru), monah Kosmas, Aleksandra Kristova hem Kristina Koçan. Bu insannarın kendi işleri var, ama hep okadar bir parça vakıt bulêrlar gazeta için dä, hem yapêrlar bunu bütün ürektän. Bu üzerä benim dä var havezim ötää dooru götürmää bu işi, bu kişilersiz gazeta olmayaceydı.

Biz bekleeriz eni kişileri, eni fikirleri, eni bakışları. Ama şindilik bu nomerdä okuyun:

 • Gagauz Erindä bir amerikan yortu (monah Kosmas)
 • Kolada türküsü
 • Liturgiyadan: büük ekteniya
 • Baş redaktorun köşesi: Eni yıl kutlaması (V. Kopuşçu)
 • Kapuya biri urdu (monah Kosmas)
 • Cücä Todur: masal
 • Açıklamalı söleyişlär (P. Çebotar)
 • Kış masalı daada: peet (A. Kristova)
 • Kısa haberlär
 • Evangeliya

По поводу наступающего Нового года

RAM_0049 - копия

Paalı dostlar!

Yaklaşêr 2017-ci yıl, kimäsä o olacek sevinçli hem  bereketli, kimäsä getirecek kahır hem acı. Hem sevinmektä, hem kahırda biz lääzım savaşalım kalmaa suuk kannı, alatlamaa köktän bişey diiştirmää, tutarak alkımızda arif Solomonun sözünü: “Bu da geçecek”.

İsteerim, brakıp bir tarafta bizim özel işlerimizi, lafedelim cümnä için. Cümnä dediynän, ilk akıla geler politika. Elbetki, politika bu lafın dooru maanasında, angısı bitki vakıtlar geeriledi. Çoyu “politika” dediynän, annêêr korupţiyayı, parayı, yalanı, seçimneri h.b. Kim bu lafın maanasını kirletti? Biz kirlettik. Satılan, yalan söleyän politiklär halktan çıkmadı mı? Çıktı. Ozaman halkta var problema. Continue reading →

Düş

nightrunVadim kimdänsä kaçardı. O kimsä takıştı onun ardına taa “Bulvardın” yanında, açan Vadim parka çıktı tütün içmää. Bardan üüsek sesli muzıka gelärdi, gecä yarısıydı, hem ay aydındı, onun için Vadim islää seçäbildi, ani klisenin tarafından ona dooru kimsä hızlı kaçêr. Korkudan o da başladı kaçmaa Bakannık Komitetinä dooru, beş-altı metra aşırı geeri bakarak, halizdän dä mi onun ardına takışêr o ambal. Nekadar da bakınsa, karannıktan çıkan o kişi hep ölecenä kaçardı onun ardına. Hasta mı bu, deli mi?

Birkaç kıpımda Vadim buldu kendini Bakannık Komitetinin önündä, o istärdi Kultura evinin ardına kaçmaa. Bir dä denedi, ani Lenin yok erindä.

– Ne olmuş burada?! – sileräk annısından teri, sordu kendi-kendinä. Soluu kesilärdi, birdän koşturup, bukadar metra hızlı kaçmaa zordu tütün içän organizmaya. Durdu, ellerini dizlerinä koyup, domaldı biraz soluk alsın. Ama genä geeri baktı, o kişi birkaç metra geeridäydi, az kalsın, etişecek. Ayakları örümeer. Ter-su içindä, Vadim, korkudan titireyeräk, iki elinnän dä tutundu ayaandan, savaştı siviştirmää, ama bişey yapamadı. Ayaa, sansın sakız gibi, uzanardı, ama erdän ayırılmardı. Aşaadan yukarı dooru yayılan bir sancı duydu bütün güüdesindä.

Titireyeräk, uyandı. Düşündä saa ayaa tutulmuştu. Yakıp lampayı, baktı saada, iki buçuktu. Beş-altı minut uudu ayaanı, boşlayınca; sora kenefä gitti, üzünü yıkadı. Üzünü yıkarkan, saa ayaana baktı, parmakları dikinä durardı, zorlan düzeltti parmaklarını. Su içip, yattı. Continue reading →

Никео-константинопольский символ веры на гагаузском языке

maxresdefault

İnanêrım bir Allaha, Bobaya, cümnä Zapçısına, gökü hem eri, hepsi görünennerin hem görünmeyennerin Yaradıcısına. Hem bir Saabi İisus Hristosa, Allahın Birduumuş Ooluna, Ani Bobadan duudu hepsi daymalardan ileri; Aydınnıktan Aydınnaa, hakikat Allahtan hakikat Allaha, duumuşa, diil yaradılmışa, Bobaylan bir oluşluya, Angısının sebebinnän hepsi oldu. Ani bizim için, insannar için, hem bizim kurtulmamız için göklerdän indi hem Ayoz Duhtan hem Mariya Kızdan tennendi, hem insan oldu. Hem Ani bizim için stavroza gerildi Pontlu Pilatın vakıdında, hem zeet çekti, hem gömüldü. Hem Ani yazılara görä üçüncü günü dirilidi. Hem Ani göklerä çıktı, hem Ani Bobanın saa tarafında oturêr. Hem Ani saltanatlan genä gelecek daava kesmää dirilerä hem ölülerä, hem ki Onun padişahlıının bitkisi olmayacek. Hem Ayoz Duha, Ömürverici Saabiyä, Ani Bobadan çıkêr, Ani Bobaylan hem Oollan barabar baş iiltmäk kableder hem saltanatlanêr, Ani sölärdi bilgiçlerdän aşırı. Bir ayoz, dernekli hem apostollu kliseyä. Açık inan ederim bir vaatizlii günahların afedilmesi için. Bekleerim ölülerin dirilmelerini hem gelecek dünnenin ömürünü. Amin.

Bir studentin el yazmaları: Uursuz popaz

%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd

Bitki günnär bän hep ekzamennerä hazırlanardım. Sesiya artık başladıydı, en zor dersin ekzameni dä yaarın sabaalän lääzımdı olsun. Hzırlanıp nekadar kuvedim varsa, bän dedim yatayım uyumaa da, taa ii, universitetä gidärkän, kliseyä uurayım, bir mum yakayım. Bizim mali hep ölä deyärdi, ani, mum yakarsan, işin ilerleyecek. Kär ilerlämesä dä, prost bişey olmayacek. Bän kalktım erken, ani etiştireyim hem kliseyä gitmää, hem biraz ekzamenin önündä genä konspektlerä dä bakmaa.

Saat edi gibi bän girdim klisenin açık portalarından aula. Hava suuktu, taa pek aydınnanmamıştı, sert lüzgär savaşardı ba içinä girmää, ba, hırsız gibi, şapkanı çalmaa. Bölä havada insan sıcak içerdä oturmaz mı? Soborun eşiklerindä iki kişi durardı, yaklaştıkça birindä bän tanıdım eni popazı, angısını diil çoktan Komrata geçirmiştilär. O dargın-dargın lafedärdi bir insancıklan, angısı nesä istärdi. Kapularda asılı durardı kos-koca bir kilit, popaz da savaşardı bu suukta hem kilidi açmaa, hem dä nesä o karıya sölemää. Bän ortalıkta kaldım, bilmeyeräk, ne yapmaa. Onnarın yanına kıyışamêêrım yaklaşmaa, ama dönüptä yok nicä gideyim, çünkü mum yakmaa geldim.

Baksam, kapuyu açtılar da kliseyä girdilär, bän dä sin-sin içyanna girdim. Gittim mum almaa, klisedä bizdän kaarä kimsey yok, bän hepsini işiderim, ne lafeder popaz o karıylan.

– Ama batüşka, büük insannardan işittim bunu, kendim çıkarmadım e… – savaşardı kendini dooru çıkarmaa karı, angısı sesinä görä, sansın, bişeydä kabaatlıydı. Continue reading →

«Hakikatın sesinin» 25-ci nomeri

Bu nomerdä okuyun

«Kazayak küüyünä baaşışlar etişti», «Sevin, ii Portacıyka… (K. Koçan)», «Usluluk duası» (monah Kosmas), kiyat segri-panayırı için (V. Kopuşçu), «Bay Vani (annatma)» (N. Esir), «Açıklamalı söleyişlär» (P. Çebotar), «Gagauz dilindä Saatlardan», «Kısa haberlär», «Ana dilim — tatlı bal»: Nikolay Baboglunun peeti, Evangeliyadan bölüm.

hs-25-2016-11-lat-1

Исчезнет ли гагаузский язык?

 

69537_0В 2010 году при поддержке правительства Норвегии была издана последняя версия «Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО. Целью издания было привлечь внимание широкой публики, а также властей к проблеме исчезновения языков мира. Среди 2500 языков, попавших в Атлас оказался и гагаузский язык. В связи с этим за последние шесть лет частными лицами и организациями были предприняты попытки актуализации вопроса сохранения гагаузского языка. Общественники Гагаузии даже в суд подавали на власти автономии, которые, по их мнению, виновны в сложившейся языковой ситуации. Были совершены единичные акции по привлечению внимания населения и властей к данной проблеме, 27 апреля Гагаузия стала отмечать День родного языка (Ana dili yortusu), однако эти и многие другие попытки остановить процесс «старения» языка гагаузов особых «жизненных сил» этому языку не придали.

Почему языки исчезают? Зачем бороться за языки, находящиеся под угрозой исчезновения? Исчезнет ли гагаузский язык? Есть ли будущее у гагаузов без гагаузского языка? Давайте вместе подумаем над этими вопросами. И не так важно, найдем ли мы ответы на все вопросы, главное — чтобы мы задавали эти вопросы.

Когда мы говорим о проблеме исчезновения языков, то часто используем термины типа «вымирание», «старение» и др., заимствованные из терминологии, относящейся к живой природе. Поэтому предлагаю далее рассматривать гагаузский язык как пациента, который нуждается в срочной реанимации.

Паспортные данные. Анамнез

Если происхождение гагаузского народа является темой для дискуссий и научных споров, то в вопросе, куда отнести гагаузский язык, ситуации более ясная. В лингвистике обычно выделяют два вида классификаций языков: генетическую и типологическую. Генетическая классификация строится по принципу родства языков и их носителей. Гагаузский язык входит в алтайскую языковую семью, тюркскую группу, огузскую подгруппу. Вопрос классификации тюркских языков открыт, разные исследователи предлагают свои принципы и критерии, которые при желании можно изучить более детально.

Согласно Н. А. Баскакову, гагаузский язык вместе с мертвым языком печенегов, составляет огузо-булгарскую подгруппу тюркских языков. Его ближайшими родственниками являются турецкий (огузо-сельджукская подгруппа) и туркменский (огузо-туркменская подгруппа) языки. Если в фонетике (хотя смягчение согласных в словах в переднеязычными гласными особенность гагаузского языка по сравнению с другими языками огузской группы: ср. гаг. bän-бянь и тур. ben-бэн), морфологии и лексике гагаузский язык во многом схож со своими родственниками, то синтаксис у него не как у других в семье. Это можно сравнить с генными изменениями живых организмов. Под воздействием соседних языков синтаксис гагаузского языка поменялся (ср. гаг. Bän isteerim sana bişey sölemää и тур. Ben sana bir şey söylemek istiyorum — Я хочу тебе кое-что сказать). Кто-то назовет это явление генной мутацией, а кто-то посчитает это обогащением языка и оригинальной «фишкой».

Чтобы определить место гагаузского языка, как и остальных тюркских языков, по типологической классификации, надо сказать, что различают агглютинирующие, флективные, аморфные и полисинтетические языки по наиболее важным свойствам грамматического строя. Обычно в учебниках по языкознанию в пример приводят английский (флективный), турецкий (агглютинативный), китайский (аморфный), чукотские языки (полисинтетические). Наш пациент находится в палате под названием «агглютинирующие», так как морфемы легко можно отделить друг от друга (ev-de-ki-ler-i-miz-in), каждый аффикс имеет свое значение, для каждой части речи существует лишь один тип словоизменения, чего нельзя сказать о русском языке (флективный), в котором «видишь», но «читаешь».

Места обитания

Для того чтобы поставить правильный диагноз, иногда врачу необходимо осмотреть места обитания пациента на наличие токсинов и иных вредных веществ, паразитов и т.д. По крайней мере доктор Хаус (т/c «Доктор Хаус»), который никогда не доверяет словам пациентов, так и поступает (его девиз — «все лгут»). Следуя его примеру, давайте заглянем в дом пациента, посмотрим, где и как живет гагаузский язык.

 1. Гагаузия — так это место называется официально, мы же часто используем равнозначное название «Гагауз Ери» (земля гагаузов): здесь по официальным данным из 160 000 жителей 127 000 считают себя гагаузами — 82 % (2004 год). В Гагаузии законодательно закреплен статус гагаузского языка как государственного наряду с государственным языком Молдовы (молдавским/румынским) и русским. В дошкольных учебных заведениях, начальном, гимназическом и лицейском циклах в Гагаузии преподается гагаузский язык в качестве родного языка. На гагаузском языке выходит литература, заметно небольшое присутствие в медиапространстве. Однако, как показывают последние социологические исследования, в повседневной жизни гагаузский язык используют лишь 45% жителей Гагаузии, тогда как дома на русском языке общаются 49% опрошенных (2016 год). Соответственно половина гагаузской молодежи не используют гагаузский язык, так как дома их первым языком становится русский. В лучшем случае эти дети в школе учат гагаузский уже как второй язык, но часто выпускник школы разве что понимает  язык, но не может говорить, а иногда даже понимание затруднено. Поэтому вовсе не удивительно, что в 2010 году гагаузский язык вошел в число языков, находящихся под угрозой исчезновения. Эти данные представляют языковую ситуацию не в Болгарии или Греции, о которых речь пойдет дальше, а в Гагаузии.
 2. Украина: здесь гагаузский язык можно услышать в нескольких районах, прежде всего это часть Буджака, находящаяся на территории Одесской области. В моноэтнических селах (Виноградовка, Старые Трояны, Александровка, Дмитриевка, Котловина) и селах со смешанным болгаро-гагаузским населением Одесской области количество говорящих на гагаузском языке также сокращается (1970 год — 89 %, 2001 год — 71,5 %), по официальным данным в Одесской области проживает 27 000 гагаузов (2001 год), всего на Украине — 31 900. В Одесской области положение гагаузского языка аналогично ситуации в Гагаузии, с той лишь разницей, что в Одесской области городское население среди гагаузов не превышает 2-3 %, поэтому процесс замены гагаузского языка в повседневном общении на другой язык протекает немного медленнее. В Запорожской области Украины также проживает от 1000 до 1500 гагаузов, переселившихся в 19 и 20 веках. Среди них гагаузский язык использует только пенсионеры.
 3. Болгария: на территории Болгарии исторически сложились две группы — поморские гагаузы, которые живут близко к Черному морю, и внутренние гагаузы. Такое деление довольно условно, так как гагаузы в Болгарии довольно рассеяны. Поморские гагаузы концентрируются вокруг Варны, нынешний район этого города (ныне Виница, до 1934 года Кестрич) когда-то был гагаузским селом. Сейчас наиболее крупными и активными населенными пунктами являются села Генерал Кантаржиево (Чаушкюю) и Болгарево (Гяур-Сюютчюк), здесь еще можно со многими говорить на гагаузском языке и стать свидетелем, как старики между собой продолжают использовать родной язык. В городах и других селах процесс ассимиляции уже необратим, там довольно сложно найти практикующего родной язык гагауза. Исторически поморские гагаузы находились под греческим влиянием, поэтому здесь процесс ассимиляции протекал медленнее, чем во внутренних регионах, где гагаузское население поддерживало болгар в борьбе с греками. По происхождению считают себя болгарами, которые под давлением турок-мусульман согласились поменять язык, только бы сохранить христианскую веру. Точных данных относительно носителей гагаузского языка нет, в большинстве случаев предполагают наличие от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Через 20 лет эти цифры вполне могут сократиться до нескольких сотен.
 4. Греция: здесь гагаузы проживают в районе Орестиады (и в самом городе) — это переселенцы из Турции, которые по протоколу Лозаннского мирного договора переселились вместе с остальными православными христианами в Грецию — и в районе Серре. Если гагаузы Болгарии себя называют болгарами, то гагаузы Греции выдают себя за греков. Тот факт, что их родной язык вовсе не греческий, они объясняют так: их предки говорили на греческом языке, но, чтобы их ассимилировать, турки стали отрезать взрослым языки, чтобы дети не слышали греческую речь; таким образом гагаузы стали говорить на «турецком языке». Такая ненависть к родному языку доходила до того, что сжигались даже богослужебные книги, написанные на караманлийском наречии (турецкий язык на основе греческой графики). Обычно говорят о нескольких тысячах гагауов, но количество носителей языка меньше в десятки раз.
 5. Румыния: согласно данным переписи 2002 года только 45 человек определили себя гагаузами. Сейчас же найти гагауза моложе 60 лет просто невозможно. Говорящих на родном языке пожилиых людей считанное количество, и то они живут в разных населенных пунктах Северной Добруджи. А ведь сто лет назад на этой территории проживали тысячи гагаузов! Сейчас их потомки не относят себя к нации своих предков.
 6. Россия и Средняя Азия: гагаузы массово оказались в России после распада СССР, когда многие стали оставлять семьи и уезжать на заработки. В советское время тоже оставались на ПМЖ в России и других республиках те, кто там учился или служил в армии, но процент таковых был незначительным. Однако за последние 20 лет вследствие трудовой миграции тысячи гагаузов стали гражданами России, многие переехали туда окончательно. Среди них только часть еще говорит между собой и общается с детьми на родном языке. Большинство же переходит на русский язык, чтобы на работе, на улице и пр. говорить без акцента. К этому же приучивают и детей. Среди гагаузов России жива еще тоска по родине, по родной культуре, поэтому периодически проходят собрания, концерты, встречи и иные культурные мероприятия. В начале 20-го века в ходе Столыпинской земельной реформы некоторые переселились на территорию Казахстана, где в 1989 году их было не более тысячи человек.
 7. Западная Европа и Америка: в 1920-е годы из Бессарабии была волна переселенцев в Южную Америку. Таким образом некоторые гагаузы оказались в Бразилии. Однако за почти сто лет их дети и внуки ассимилировались, говорящих на родном языке гагаузов очень мало, интересующихся своими корнями тоже. В США и Канаде также проживает гагаузская диаспора, оказавшаяся там за последние 25 лет. В Западной Европе большинство гагаузов является трудовыми мигрантами, часть которых проживает там постоянно.

Причины смерти

Мертвым считается тот язык, на котором уже никто не говорит. Но согласитесь, даже если жив последний носитель, вряд ли можно считать его язык живущим, поскольку для общения ему нужен собеседник. Как бы это странно ни звучало, но для некоторых языков зафиксирована точная дата смерти — дата смерти последнего носителя.

7 октября 1992 года наступила смерть убыхского языка, в этот день перестало биться сердце последнего носителя убыхского языка Тевфика Эсенча. Его предки переселились на территорию Турции из Убыхии (Кавказ) в результате Кавказской войны. Убыхам был поставлен ультиматум: либо принять российское подданство, либо переселиться в Османскую империю. За исключением 4-5 семей убыхи предпочли второй вариант. Убыхский язык известен своим фонетическим разнообразием, в нем было 84 согласных звука! Однако сейчас на этом уникальном языке никто не говорит.

Из-за чего погибают языки? Ответы на этот вопрос могут быть разными:

а. Физическое уничтожение носителей. В Америке в результате колонизации были уничтожены племена, а вместе с ними и их языки. Сюда же следует отнести природные катастрофы. 17 июля 1998 года в Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение с силой 7.1 баллов по шкале Рихтера. В результате погибло 2200 человек, более 10 000 остались без крова. В зоне землетрясения проживали носители нескольких языков, количество носителей которых резко сократилось после катастрофы.

б. Экономические причины. В результате урбанизации сельское население переселяется в города, рушится традиционный быт, население живет в новых природно-климатических условиях. В результате миграции происходит переход на новый язык. «Пока не будут удовлетворены основные потребности человека, такие как: потребность в жилье, пище, безопасности, то говорить о сохранении или возрождении языка неоправданное излишество» (Mari Rhydwen).

в. Ассимиляция. В силу политических, экономических, общественных причин люди вместо родного языка предпочитают язык доминирующей культуры. Иногда это может происходить насильно, через систему запретов и наказаний, а иногда носители сами переходят на другой язык, так как стыдятся родного языка и происхождения, считают родной язык непрестижным, «отсталым» и пр. На Аляске была распространена практика в школе заставлять полоскать рот мылом тех учеников, которые говорили на тлинкитском языке. Один из немногих носителей этого языка так вспоминал о своем детстве: «Как только я начинаю говорить на тлинкитском языке, во рту чувствую вкус мыла».

Относительно гагаузского языка причины сокращения носителей будут меняться в зависимости от региона проживания. В Молдове и Украине общение на родном языке считается признаком «отсталости», поскольку это язык сельской местности, хотя и имеет официальный статус. Поднять престиж родного языка старается небольшая группа энтузиастов, которых городское население воспринимает в лучшем случае как чудаков. На Балканах гагаузы за последние сто лет подверглись жесткой политике ассимиляции, в результате чего они стали больше греками, чем сами греки, больше болгарами, чем сами болгары и т.д. Конфликт титульной нации с турками-мусульманами отразился и на гагаузах, которые родной язык все еще продолжают называть турецким (тюркским). Чтобы интегрироваться в мононациональное общество они должны были не только говорить на их языке, но и свой этногенез связывать с государствообразующей нацией. В России гагаузы не столько стыдятся своего происхождения, сколько стыдятся гагаузского акцента. Поэтому предпочитают называть себя гагаузами и гордиться этим, но детей сознательно не учат родному языку. Тоску по национальному утоляют традиционной едой, национальными танцами, песнями.

Лечение

После того, как поставлен правильный диагноз, следует назначить соответствующее лечение. Если болезнь неизлечима, то ее можно купировать, если и этого нельзя сделать, то хотя бы облегчить страдания умирающего. В нашем случае пациент окончательно не выздоровеет, поскольку в безопасности считаются только такие языки, как английский, китайский, арабский, испанский, русский, японский и др. Среди них, к сожалению, нашего языка нет. Поэтому мы можем разве что оттянуть конец, который в зависимости от прилагаемых усилий может наступить через 50, 100 или 500 лет.

Самым важным критерием жизнеспособности языка является передача языка между поколениями (Intergenerational Transmission). Если детей учат родному языку, то у этого языка есть будущее. Этот фактор даже важнее количества носителей. Так язык, на котором говорят лишь в нескольких соседних селах Кавказа, может быть в большей безопасности, чем язык на котором говорят десятки тысяч людей, живущих в Европе. По этой причине важно, чтобы дети дома учили гагаузский язык. Для этого недостаточно языковое обучение в школе, необходимо принимать серьезные меры по укреплению престижа языка. А это в свою очередь зависит от того, насколько носители чувствуют себя в экономической, социальной, политической и культурной безопасности. Неуверенность в себе, комплекс неполноценности, чувство стыда — только устранив эти факторы, можно сделать язык престижным и модным. Для этого недостаточно принимать политических решений, следует проводить социальные акции, конкурсы, поощрять талантливых детей, родителей, говорящих на родном языке. Бесплатно раздавать детскую литературу и иные мотивирующие использование родного языка материалы. Бесспорно, здесь большую роль будет играть церковь, которая пользуется в нашем обществе очень большим авторитетом. Если в храме родной язык будет использоваться в должной мере, то это даст большой стимул его развитию и вне храма.

Количество носителей языка также является важным фактором его жизнеспособности. Чем больше будет носителей, тем больше будет сфер использования языка. Если в обществе носители будут в меньшинстве, то даже при желании они не смогут в полной мере использовать свой язык. Если чиновник не говорит на вашем языке, вы к нему не сможете обратиться ни устно, ни письменно на своем языке; если журналисты не владеют языком в должной степени, они не смогут подавать вам информацию на вашем языке. Прирост носителей также, как и первый фактор, зависит от экономической, социальной и политической стабильности в зоне проживания. Если родители дома не могут на свой заработок воспитывать одного ребенка, вряд ли они будут иметь пятерых детей. Остановить отток населения и поднять уровень рождаемости — задачи первостепенной важности для властей.

Правильная языковая политика даст возможность пациенту вздохнуть полной грудью. Для этого необходимо принять соответствующую программу поддержки гагаузского языка. Прежде всего такая программа должна быть направлена на решение языкового вопроса в Гагаузии, но также она должна касаться и гагаузского языка за рубежом. Это может быть надбавка к заработной плате за знание гагаузского языка, приоритет при приеме на работу и иные решения. Ранее я писал о необходимости перевода мультфильмов на гагаузский язык и проведение книжной выставки-ярмарки. Хорошим стимулом для экономических агентов могли бы быть налоговые льготы при условии использования гагаузского языка на предприятиях (ведение определенной документации, вывески, названия, слоганы и пр.). При желании этот список можно продолжить, важно другое — пока не будет разработана и принята такая программа, усилия отдельных личностей и организаций в этом направлении не будут иметь особого успеха. Только в определенной системе эти усилия могут принести ощутимый результат. Сколько бы деталей автомобиля ты ни производил, в отдельности они не будут машиной, только в определенной структуре части будут составлять целое. И здесь самое пугающее то, что ни исполнительная, ни законодательная власть Гагаузии не видит четкого ориентира в этом вопросе. Говорить о позитивных решениях властей балканских стран в отношении гагаузского языка вовсе не приходится. Для них это пережиток времен османского ига, от которого надо как можно скорее избавиться.

Воскресение из мертвых

В истории бывали случаи воскресения умерших. Одни здесь вспомнят эпизод воскрешения Лазаря из Евангелия, именно этот отрывок читают Раскольников и Соня Мармеладова у Достоевского; другие скажут, что основанием их веры является воскресение Иисуса из Назарета и что они «чают воскресения мертвых»; третьи же подумают о клинической смерти или восстающем Фениксе.

Если сохранить язык очень сложно, то реанимировать его практически невозможно. Однако, если быть оптимистом, то можно привести в пример иврит. Современный иврит возрожден как официальный язык Израиля в XX веке. До этого он был исключительно книжным языком, евреи же говорили на разных языках в зависимости от ареала проживания (это могли быть еврейские языки, восходившие к древнееврейскому, либо языки других народов). Идеологическим основанием для возрождения иврита был сионизм. К радости или к несчастью гагаузы в этом плане менее идеологизированы, поэтому их потомкам вряд ли удастся повторить опыт евреев. Тем не менее следует продолжить и интенсифицировать работу по документированию и фиксированию гагаузских текстов, обычаев и обрядов, предметов материальной культуры. В этом контексте важно использовать те возможности, которые предоставляет исследователю наш век информационных технологий (интернет, аудио и видеотехника, специальные программы и др.).

Октябрь 2016 года  

Yol için (peet)

12Bän istärdim gitmää

Ayırdıım bir yoldan,

Ama Sän çevirdin

Yolumu borandan.

 

Güceniktim açan

Bu Senin planına,

Sän tuttun elimdän

Da aldın kucaana.

Yukardan bän gördüm

İstediim o yolu,

Annadım, ani o

Zorluklarlan dolu.

Yanılêr hep insan,

Bakarak aşaadan,

Ama taa ii görer

Kim ondan balaban.

VK

GAGAUZ DİLİNDÄ SAATLAR

20160929_202435.png

Taa ileri bän yazdıydım, ani hazırlanêr gagauzça Saatlar (1, 3, 6 hem 9 saat) — kısa slujbalar, angıları girer günnük dua çerçevesinä. Eveldän bu saat slujbaları okunardılar kendi erindä, ama şindi, açan cümnedä olêr sade cumertesi hem pazar günneri slujbalar, 1 saat okunêr avşamnän sabaalıktan sora, 3 hem 6 sabaalän liturgiyanın önündä, 9 saat da avşamnän avşamnıktan ileri.

1911-1912 yıllarda Ay-Boba Mihail Çakir yapraklarda çıkardı liturgiya hem saatlar çevirisini gagauzça hem slavänca paralel olarak. İlerlederäk onun işini, biz kararladık çıkarmaa Saatları, ama latin grafikasında büünkü gagauz dili orfografiya kurallarına görä. Teksti savaştık maksimum korumaa, ki kalsın M. Çakirin çevirisi, sade boba Kosmas tamannadı paskellä orucunda okunan tekstleri. Kristina Koçan hem izmetkeriniz dä gözdän geçirdilär hepsi tekstleri.

Şindilik hazırlanêr kiyadın maketi elektron yayın için. Taa sora, eer popazlar istärsä, kiyat var nicä tiparlansın da. Bekleyecez sizdän fikirlerinizi hem klisä izmetçilerindän teklifleri ya kötülemekleri.

P.S. Bu kiyat olacek üçüncü «AYDINNIK» CT Halk bibliotekasında. 1) Dua kiyadı uşaklara deyni, 2-ci basım, 2015. 2) Oglan masal okuyêr-1, 2016. Kiyat hazırlanêr plana, görä angısının proekti var aydinnik.org saytında — SAATLAR proekti.

Oglan masal okuyêr… siz dä okuyun

wp-image-1148489608jpg.jpegСлава Богу, в свет вышла первая книга из серии «Gagauz çocuu Oglan», которая содержит гагаузские сказки и иллюстрации, сделанные в компьютерной графике.

Особенностью этой серии будет не просто красочное иллюстрирование, но также контуры для раскраски. Читая сказки, ребенок сможет окунуться в мир волшебного и принять творческое участие в этом процессе познания волшебного.

Надеюсь, эти книжки, которые получат наши второклассники в подарок, принесут пользу в деле сохранения и трансляции богатого наследия, оставленного нам предками.

Благодарю спонсоров, членов ОО «Айдыннык» и всех, кто помогал и поддерживал в процессе издания книжки. Отдельная благодарность художнику-иллюстратору Ольге Стамовой!!!

P.S. Название книжки в переводе — «Оглан читает сказки»… и вы читайте!

Bir studentin el yazmaları: Nasta bulünun bir günü

4f438ebb7db3

Diil çoktan benim elimä geçti çok meraklı bir el yazması. Ne bän bunu istediydim, ne yaratmanın yaradıcısı, ne dä o karı, angısı kvartirasının bir içerini bana kiraya verärdi. Taa içer için annaşırkana, Elizaveta Pavlovna, komratlı bir askerin dulu, bana sölediydi, ani o içeri en bitki kiraya vermişti bir yıl geeri Kongazlı bir çocaa, angısının adını aklına getirämedi, Peti mi, Paşi mi o çocuun adıymış.

Elizaveta Pavlovnanın laflarına görä, o kongazlı «fasıl» çocuk universitettä üürenärmiş ya üüredici, ya soţiolog, ya psiholog, ölä bişey — adam zanaatlarından diil ama. Adı bilinmeyän bu student ev saabisinnän pek-pek lafetmäzmiş, ama parayı vakıdında ödärmiş, her ayın bitki günündä. Evä dostlarını getirmäzmiş, çok vakıt içerdä kendi başına geçirärmiş. Bezbelli, islää üürenärdi bu delikannı. Ev saabisinin aklında pek bilgi brakmamış, üürenmesi bittiynän, çıkıp-gitmiş, sade bir karton kutu brakmış içerdä birkaç kiyatlan hem tefterlän. Açan Elizaveta Pavlovna o çıktıktan sora birazdan telefon etmiş ona, sayılêr, gel da al o korobkanı, o demiş, var nicä sıbıdasınız, önemni bişey yok orada.

Kocasından disţiplinayı üürenmiş olan karı da, bilgiyä hem yazıya saygı gösterän bir insan olarak, kıyamamış gübürlän atmaa bu ariflik kaynaklarını da koymuş bir tarafa, umut ederäk, ani o kutuyu verecek birinä. O biri dä bän oldum, açan bir yıldan sora girdim o içeri, neredä okunmuştu o kiyatlar hem yazılmıştı tefterlär.

Tozlanmış kutunun içindä bän buldum birkaç soţiologiya hem psihologiya kiyadını, gözümä ilişti Emil Dürkgeym hem Zigmun Freyd, literaturadan, allele, vardı Soljeniţın, sora birkaç ders kiyadı hem dört-beş kalın tefter. İlktän bän sandım, ani onnar konspekt, ama, açan başladım aktarmaa köşeleri kirlenmiş sayfaları, annadım, ani bu bir günnük gibi bişey, ya memuarlar. Çocuk kendi fikirlerini aktarmış bu sayfalara, halizdän dä fasıl bir erif, diil mi?!

Tefterlerdä yazılıydı uzun hem kısa yazılar, kimileri yaklaşardı novela ya da annatma janrasına, kimileri sade birkaç sıracıktı, sayıklamalar. Onnarın arasında derstän yazılar da bulunardı, derstä canı sıkıldıynan, genç yazıcı, boşuna darsımaa deyni, karalarmış sayfaları, brakıp kenarlarda üüredicilerin komik resimnerini.

Bana kalsa, bu delikannı şindi neredäysä Moskvanın dolayında işleer ya da Germaniyaya kazanç için gitti. Annayıp, ani bu el yazmaları hem Freydlär para vermeyeceklär, canı çok acımadı onnara, olmalı, açan söledi ev saabisi yok etsin o kutuyu. Bän dä, bu işlerindän yanından geçämeerim, onun için isteerim burada paylaşmaa onun kimi yazılarını, angılarında var ustalık hem fayda. Ama eer siz bularsaydınız o çocuu, söläyin, ani, istärsä, var nicä geeri alsın kutusunu, kär bu annatmaları biz tiparlayacez onun adınnan.

Kiyatçılıı sevän V. Kopuşçu

image12012Avdarma tarafından ilk güneş okçaazları başladılar etişmää Yalpunun tuzlu çayırına. Yaz vakıdı güneş, taa beş yokkan, duuêr, nicä edi aylık uşak. Güneşin ilk şafkını görer Yalpunun öbür tarafındakı tepedä bulunan evlerin pençereleri. Bu pençerelerin arasında var dışyandan çoktan boyanmamış soluk maavi renkli süvelär, şafk camdan girer içeri, neredä uyuyêr Nasta bulü, altmış beş-etmiş yaşlarında bir karı. Continue reading →